Viure la catedral

Descripció del projecte. 

Aquest projecte té la voluntat de consolidar-se com a tret d’identitat propi i s’emmarca en el projecte educatiu del centre. Està configurat com un eix transversal que té com a principal objectiu l’educació en el respecte i  valoració del patrimoni de la ciutat com a referent per aprendre a llegir els monuments a partir de l’estudi de La Catedral de Girona i el seu entorn “EL Barri Vell” i alhora com a eina per afavorir l’assoliment de les competències bàsiques ja que  les activitats proposades pretenen posar-les en acció.

S’ha plantejat com a projecte globalitzat on s’interrelacionen diferents àrees i competències amb l’objectiu de proporcionar als alumnes instruments per interpretar, construir i tenir una actitud més oberta envers el seu entorn, alhora que els ajudi a fer-se persones crítiques que s’integrin i participin activament en al societat.

La metodologia activa i globalitzada afavorirà aspectes d’integració estimulant actuacions d’igualtat entre els nostres alumnes amb l’enfocament interdisciplinari de totes les àrees curriculars i adaptada als diferents ritmes  d’aprenentatge.

El projecte  consta de 9 unitats de programació on es treballarà diversos aspectes de la Catedral i distribuits de le següent manera:

 • E Infantil: P-3 L’àngel, P-4 Les escales, P-5 La bruixa,
 • Cicle Inicial: 1r La façana,  2n Les campanes.
 • Cicle mitjà: 3r Els vitralls i 4t Els picapedrers.
 • Cicle superior: 5è El claustre i la torre de Carlemany i 6è Els sepulcres

Cadascuna de les unitats es treballaran  amb l’objectiu  que en tota la seva etapa escolar cada alumne elabori un dossier exhaustiu de LA CATEDRAL i el seu entorn.

 OBJECTIUS

Objectius que contribueixen a l’assoliment de les Competències bàsiques:

 

 1. Reconèixer el valor patrimonial de la ciutat i saber-lo respectar
 2. Potenciar l’observació directa, la lectura  i la interpretació dels monuments.
 3. Potenciar  la capacitat de percebre, llegir i desxifrar en la Catedral la petja patrimonial que han deixat els nostres avantpassats.
 4. Fomentar mecanismes d’interrelació que facilitin l’adquisició i la generalització de coneixements.
 5. Fomentar la projecció individual i social cap a una integració positiva amb la ciutat.
 6. Aprendre noves activitats, tècniques, metodologies, recursos i sistemes d’autoavaluació.
 7. Integrar noves tecnologies   per a la cerca d’informació  i així potenciar la competència metodològica de tractament de la informació i competència digital.
 8. Fomentar la interculturalitat a través de l’estudi comparatiu  de l’art patrimonial  en diferents cultures i comprendre, valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres entenent que és una manera de comunicar-se, expressar els sentiments, les descobertes i capacitats de cadascú.
 9. Valorar i gaudir del treball cooperatiu i en grup per crear un sentit de pertinença i acceptació dins la comunitat escolar.

Competències i continguts d’àrees:

En aquest projecte entren en joc competències i continguts de totes les àrees del currículum que quedaran detallats en cada unitat de programació.

 

Activitats

 • Visites a la catedral i al barri Vell, cada curs farà el seu itinerari segons la unitat treballada.
 • Lectura i narració de llegendes.
 • Visita  al museu d’art i al museu de la ciutat i altres espais relacionats. (Visites guiades, recursos educatius de l’ajuntament de Girona)
 • Itinerari des de l’escola fins a la catedral.
 • Observació i vivències en directe. Treball de camp.
 • Recerca d’informació.
 • Recull de fitxes i elaboració petit dossier.
 • Murals i exposició de treballs.
 • Exposició dels alumnes de cicle superior a l’assemblea d’escola  dels treballs realitzats en llengua anglesa.
 • Exposició dels alumnes dirigides a pares, mares , altres escoles…

 

Per fer l’avaluació de l’alumnat es tindran en compte diferents aspectes com per exemple:

–  la capacitat d’observació

–   interès i motivació

–   participació en les assemblees i activitats orals

–   l’ús del vocabulari específic

–   desenvolupament de l’autocrítica