Trets d’identitat

ESCOLAVERD_inauguracio_facanaFonamentats en el decret 75/1992 de 9 de març que estableix l’ordenació general de l’ensenyament.

La nostra escola és una escola catalana, laica, respectuosa amb les diferències de pensament i oberta a tothom.

Pretenem:

· Afavorir el desenvolupament harmònic de la personalitat de l’alumne. L’educació com a procés integral que no sols transmet coneixements sinó que forma als alumnes com a persones.

· Promoure el respecte als drets i les llibertats fonamentals de les persones. Treballem per a una educació basada en el respecte als altres i a ells mateixos.

· Promoure els principis bàsics de la convivència i la democràcia. Fomentar l’esperit crític i dialogant envers la societat. Afavorir la participació democràtica.

· Crear actituds solidàries i de tolerància rebutjant discriminacions d’edat, sexe, raça i religió. L’escola treballarà sota els principis d’igualtat de drets i no discriminació.

· Rebutjar tota discriminació per diferències de caràcter social, físic o psíquic. L’escola està oberta a la societat plural, amb respecte a la diferència i tenint en compte les possibilitat de cadascú.

· Desenvolupar aprenentatges conceptuals, procedimentals i actitudinals que possibilitin la comprensió dels elements bàsics de les humanitats, la ciència, la cultura i dels entorns tecnològics i de la informació de la societat actual.

· Treballar els valors referits a la salut individual i col·lectiva. L’escola vetllarà tan per la salut física com psíquica dels seus alumnes.